RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Orla 6a,  tel.:
85 741 68 46, mail: sekretariat@centrumbia.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@ecrklex.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych
zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym
przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks
postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej    (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 996) jest obligatoryjne.

 

Dane kontaktowe

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku

ul. Orla 6A, Białystok
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00

 

Kontakt telefoniczny

  +48 782 484 553
  koordynator@wychowawcapodworkowy.pl

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 20:00
oraz w soboty w godz. 8:00 - 14:00

Facebook
Skip to content